Borgmästarämbetet i Sverige

Idag finns egentligen inget ämbete i Sverige som heter borgmästare. Istället brukar de faktiska uppgifter som en borgmästare har ansvar för skötas av så kallade kommunalråd, som i Stockholms stad kallas borgarråd. De ceremoniella uppgifter som en borgmästare vanligtvis har brukar istället hanteras av ordföranden för kommunfullmäktige i respektive kommun. Det förekommer visserligen att titeln borgmästare fortfarande används i Sverige, men den har inget egentligt stöd i lagen.

Historiskt har det dock förekommit borgmästare i Sverige. Titeln och ämbetet kom till Sverige på 1200-talet från Tyskland, och det första belägget i skrift för titeln är från 1288, i Jönköping. Borgmästaren var ursprungligen en folkvald person, men med tiden övergick ämbetet till att utses av rådet. Detta gick ännu längre på 1500- och 1600-talen, då det ofta förekom att kungen själv valde vem som skulle tillsättas på borgmästarposten. Detta väckte dock protester, som till slut ledde till att man slog fast i lagen att magistraten och borgerskapet hade rätt att föreslå kandidaterna till borgmästarposten. Kungen kunde sedan utse någon av dessa kandidater till ämbetet.

Att vara borgmästare var när ämbetet var relativt nytt en slags bisyssla, som borgare som idkade affärer eller handel i städerna ägnade sig åt. Med tiden blev dock borgmästarrollen allt mer omfattande, och de som utsågs till posten var snarare juridiskt utbildade än handelsmän och köpmän.

Borgmästartiteln fanns kvar i Sverige fram till år 1970, men den innebar då inte det som man traditionellt förknippar med titeln; istället innebar borgmästartiteln en slags domartjänst, där borgmästaren hade domarkompetens (det vill säga var juridiskt utbildad) och var ordförande i stadens magistrat och rådhusrätt. Som exempel kan ges Härje Stenberg, som var den siste borgmästaren i Göteborg, mellan 1967 och 1970. Han utbildade sig i Uppsala, där han tog en juridisk kandidatexamen, och gjorde sedan juridisk karriär, först som fiskal i Svea hovrätt, sedan som stadsnotarie i Göteborgs rådhusrätt, assessor, rådman och till slut borgmästare. Han avslutade sin karriär som president i Hovrätten för västra Sverige.

Om du själv vill göra karriär inom Göteborgs kommun eller som domare i det svenska rättssystemet, och ska flytta till Göteborg som ett led i din karriär, kan du behöva hjälp av en flyttfirma. Du hittar enkelt en flyttfirma i Göteborg på Rentandmove.se. Sedan kan du koncentrera dig på dina juridiskstudier eller ditt nya jobb.